วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

นางณลินภัสร์ สุรสิริศิลป์ บท.คบ.โดมน้อย นางสาวสุรัสวดี มะลิสาร บง.คบ.โดมน้อย

และเจ้าหน้าที่ของโครงการ ร่วมพิธีเปิดทำการร้านค้าสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป