วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

นายวสันต์ ข่ายมณี ชก.คบ.โดมน้อย นางสาวสุรัสวดี มะลิสาร บง.คบ.โดมน้อย

นายวินัย ดวงจิตร นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่าย

ร่วมทำพิธีเปิดห้องเสียงตามสาย (Domnoi Radio)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารจากทางหน่วยงานภายในกรมชลประทาน

และข่าวสารทั่วไปให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตพื้นที่ของโครงการฯ้

ได้รับทราบข่าวสารจากทางราชการได้อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์