วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

สำนักงานชลประทานที่ ๗ จัดประชุมเตรียมความพร้อม กรอบการประเมินคุณภาพ

การปฏิบัติงานตามภารกิจ หน่วยงานภายใน สำนักงานชลประทานที่ ๗ (Work Smart Award 2017 Rio7)

โดยมีหัวหน้าฝ่ายจากทุกฝ่ายพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดความถูกต้อง

ก่อนที่จะนำไปประกอบการนำเสนอการประเมินโครงการฯของสำนักงานชลประทานที่ ๗

โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย