วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายผดุงสิทธิ์ อาจวิชัย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ หลังจากการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่

อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ ๒๓

ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบหลักสูตรดังกล่าว

โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย