หน้าแรก

Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 29 พ.ย. 61 กิจกรรมวันสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา
 • 29 พ.ย. 61 ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 14
 • 27 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 27 พ.ย. 61 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • 26 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 26 พ.ย. 61 จัดเวทีชุมชนและการรับสมัครเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐ
 • 23 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 22 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 22 พ.ย. 61 จัดเวทีชุมชนและการรับสมัครเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐ
 • 21 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “ภายใต้โครงการสานพลัง ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 21 พ.ย. 61 ประชุมชี้แจงข้อมูลด้านน้ำต้นทุนในเวทีชุมชน
 • 21 พ.ย. 61 ประชุมชี้แจงข้อมูลด้านน้ำต้นทุนในเวทีชุมชนและการรับสมัครเกษตรกร
 • 20 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “ภายใต้โครงการสานพลัง ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 19 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
 • 13 พ.ย. 61 ประชุมใหญ่นาปรัง P4 ปี 2561/2562
 • There are no upcoming events at this time.

  ข่าวเด่นชลประทาน