หน้าแรก

สัมภาษณ์พิเศษ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

 • 6 มี.ค. 61 คป.มุกดาหาร ร่วมจัดเวทีประชุมประชาคมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ไทยร่วมคิด ร่วมเปลี่ยน ร่วมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
 • 6 มี.ค. 61 สบ.5 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 6 มี.ค. 61 สบ.4 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 6 มี.ค. 61 สบ.3 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 6 มี.ค. 61 สบ.2 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 6 มี.ค. 61 คป.ยโสธร ลงพื้นขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
 • 28 ก.พ. 61 สบ.2 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 28 ก.พ. 61 สบ.5 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 28 ก.พ. 61 สบ.3 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 28 ก.พ. 61 สบ.7 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารงาน การใช้งานและการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานด้านช่างกล”

   27 มีนาคม 2018 เวลา 08:00 - 16:30
  2. กิจกรรมเสวนายามเช้า ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

   4 เมษายน 2018 เวลา 08:00 - 09:00
  3. กิจกรรมเสวนายามเช้า ฝ่ายบริหารทั่วไป

   25 เมษายน 2018 เวลา 08:00 - 09:00
  4. กิจกรรมเสวนายามเช้า ส่วนเครื่องจักรกล

   16 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:00 - 09:00
  5. กิจกรรมเสวนายามเช้า คป.อุบลราชธานี

   6 มิถุนายน 2018 เวลา 08:00 - 09:00
  6. กิจกรรมเสวนายามเช้า คป.ยโสธร

   27 มิถุนายน 2018 เวลา 08:00 - 09:00
  7. กิจกรรมเสวนายามเช้า คป.อำนาจเจริญ

   18 กรกฎาคม 2018 เวลา 08:00 - 09:00
  8. กิจกรรมเสวนายามเช้า คป.มุกดาหาร

   8 สิงหาคม 2018 เวลา 08:00 - 09:00

  ข่าวเด่นชลประทาน