หน้าแรก

Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 12 ธ.ค. 61 พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • 12 ธ.ค. 61 อบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
 • 12 ธ.ค. 61 ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 • 11 ธ.ค. 61 จัดอบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
 • 11 ธ.ค. 61 จัดอบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
 • 7 ธ.ค. 61 ร่วมคิด ร่วมวางแผนการส่งน้ำประจำฤดูกาล กิจกรรมบำรุงรักษาขุดลอกคลองตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในด้านการบริหารจัดการน้ำ
 • 7 ธ.ค. 61 ประชุมจัดทำสัญญาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • 7 ธ.ค. 61 ประชุมจัดทำสัญญาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • 7 ธ.ค. 61 ประชุมจัดทำสัญญาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • 7 ธ.ค. 61 ประชุมจัดทำสัญญาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • 7 ธ.ค. 61 ร่วมงานประชุมจัดทำสัญญาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • 7 ธ.ค. 61 ร่วมงานประชุมจัดทำสัญญาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • 7 ธ.ค. 61 ร่วมงานประชุมจัดทำสัญญาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • 7 ธ.ค. 61 ร่วมงานประชุมจัดทำสัญญาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • 7 ธ.ค. 61 ประชุมจัดทำสัญญาโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • ข่าวเด่นชลประทาน