งาน “เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11”

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยนายราเมศ พวงพรหม วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมเปิดงาน “เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11” ภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0 สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 -18 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในงานนี้โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0 แสดงงานของกรมชลประทาน โดยมี นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี