สชป.7 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี