สชป.7 ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนบูรณาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามอ้างอิงนายกรัฐมนตรี