ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่าย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ร่วมประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนัก/กองที่ได้รับงบประมาณ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการ โดยมีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7