ประชุม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต เนื่องจากตามพื้นที่หลายแห่งของประเทศไทยเริ่มมีน้ำหลาก ประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายแห่ง มีปริมาณน้ำมากกว่าเกณฑ์ควบคุมที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นเอกภาพในการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การติดตาม การวิเคราะห์แนวโน้ม การควบคุม กำกับ ดูแล และเพื่อบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม