ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมชลประทาน เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบสลกำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7