คป.มุกดาหาร ร่วมจัดเวทีประชุมประชาคมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ไทยร่วมคิด ร่วมเปลี่ยน ร่วมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน