ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันท่วงที และเกิดประสิทธิภาพ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี