ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมตู้คอลโทรลไฟฟ้า สำหรับการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา สมบูรณ์ราช หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา, นายวสันต์ ข่ายมณี หัวหน้าฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานอุบลราชธานีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหาร ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมตู้คอลโทรลไฟฟ้า สำหรับการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำ และตรวจสอบการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี