ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดด้านการค้าการลงทุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดด้านการค้าการลงทุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน การค้าชายแดน โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี