ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 5/2562

วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไชยกาญจน์ สุภะเกษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 5/2562 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อแก้ไขปัญหาภาคเกษตร จากสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลในพื้นที่ โดยมีนายกมล โสพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี