ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 (สายงานวิศวกรรมชลประทาน) ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 5 – 8 ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานกรรมการการประเมิน พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 นายประหยัด กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 นายสุนทร อ่อนวิมล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางกัลยารัตน์ ปานดำ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ และเจ้าหน้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7