ประชุมชี้แจงการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจการบริหารจัดการชลประทานโดยมีเกษตรกรมีส่วนร่วม เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำชลประทาน เข้าใจการพัฒนาแหล่งน้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในขณะก่อสร้าง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านชลประทานทำได้อย่างกว้างขว้างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้นำชุมชนและเกษตรในเขตพื้นที่สนใจเข้าร่วมประชุม ช่วงเช้า ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 4 บ้านบุ่ง ตำบลโนนกะเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงบ่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 บ้านดอนใหญ่ ตำบลขุลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี