อบรมยุวชลกร หลักสูตร “ปฐมชลประทาน” ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ๋าฮี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดอบรมยุวชลกร หลักสูตร “ปฐมชลประทาน” ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ๋าฮี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เกิด ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งปลุกกระแสและสร้างค่านิยมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ลด ละ เลิกจนเกิดเป็นนิสัยเพื่อไปสู่แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำ