ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำลำเซบาย เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนในลำเซบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน