ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแต่ละโครงการฯ และหาแนวทางการนำข้อมูลนั้นมาใช้งาน โดยมี นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7