ประชุมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการคณะอนุกรรมการฯ ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการฯที่กรมชลประทานเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จากผลการประชุมขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2561 เป็นรายจังหวัด โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุม