ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองกุดหลุ่ม

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน ผู้นำชุมชน และราษฎรบ้านนาทุ่งมั่ง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองกุดหลุ่มพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาทุ่งมั่ง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อปรับปรุงธรรมชาติที่เกิดการเสื่อมโทรมให้คืนสภาพที่เอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกร และราษฎรในหมู่บ้านได้มีน้ำไว้ใช้ในด้านเกษตร การประมง และกิจกรรมต่างๆ โดยมีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรตามแนวขอบเขตพื้นที่เก็บกักน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ครัวเรือน 115 ครัวเรือน ประชาชน 355 คน