ประชุมการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มอบหมายให้ นายณรัฐ ทวีสุข วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ชั้น 5 จังหวัดนครพนม