ประชุมหารือวางแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี2562/63

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายกันตสิษฐ์ ธนพนพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 ร่วมกับ กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย และกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำหนองข้างใหญ่ ร่วมประชุมหารือวางแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ ณ ศาลาศิลานาปลา บ้านนาดี หมู่ที่ 11ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า