เปิดโครงการฝึกอบรมและร่วมดำเนินการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน 3 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2562