โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการความรู้ในยุค RID No.1