ลงพื้นที่เพื่อวัดอัตราการไหลของน้ำเพื่อคำนวณให้มีความเหมาะสมเพียงพอในการส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประจำปี ๒๕๖๑/๖๒