ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุง Basin บริเวณบ่อพักน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย