องคมนตรีลงพื้นที่โครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่โครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลโครงการ โดยมี นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธรเป็นผู้บรรยาย และดูสภาพพื้นที่โครงการพร้อมพบปะเกษตรกรและผู้อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ณ โครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร