ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562