โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานนอกสถานที่ 1 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562