ประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงต่อกลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน