ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563)