ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และ ที่ 5 ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนจากหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี