กิจกรรมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันเสาร์ที่12 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี นาย กิตติพงษ์ กาญจนารักษ์หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่6 พร้อมด้วยส่วนราชการ,หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมต้อนรับ พล.อากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาลและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระดับพื้นที่โดยแบ่งเป็น15 เขตพื้นที่และกระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานโครงฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดให้ อำเภอตระการพืชผล(เวลา08.30-12.00น.)  อำเภอเขมราฐ(เวลา13.00-16.30น.) เป็นพื้นที่รับการตรวจเยี่ยมตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน