ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ สชป.7 ลงพื้นที่ออกเก็บคุณภาพน้ำตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนื่องมาจากพระราชดำริ