คป.มุกดาหาร ร่วมให้ความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561