ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานขลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีการรายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบันและการบริหารจัดการน้ำ การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รายงานผลการตรวจสอบสถานะของงานเตรียมความพร้อมของแบบงานตามรายการคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2564 รายงานการแต่งตั้งโยกย้าย ปี 2562 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งรัดติดตาม/คำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี