ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานขลประทานที่ 7 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี