ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา