สชป.7 ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะทำงานจากกรมชลประทาน