รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจเพื่อการชลประทาน