ประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำราคากลางพัสดุ (ราคาพัสดุ)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำราคากลางพัสดุ (ราคาพัสดุ) เนื่องจากปัจจุบันการจัดทำราคากลางพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างจาก พรบ.มาตรา 9 และระเบียบข้อ 22 (3) มีที่มาจากหลายแหล่งและหน่วยงานชลประทานภายในเขตจังหวัดเดียวกัน อาจใช้แหล่งที่มาของราคาต่างกัน ทำให้ราคาเริ่มต้นของพัสดุอาจไม่เท่ากัน โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานชลประทานที่ 7