โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ในการทำสัญญาและการบริหารสัญญา รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น. สำนักงานชลประทานที่ 7  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ในการทำสัญญาและการบริหารสัญญา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ วิธีปฏิบัติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา ตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นางมาลีรัตน์ เทียนถวาย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๗ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7