ประชุมแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมกับคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี 2562 และแนวทางดำเนินการกรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำ โดยมี นายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และคณะเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7