โครงการการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัดยะลา เพชรบุรี ตรัง และมุกดาหาร

27 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการพัสดุ นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานในพื้นที่จังหวัดยะลา เพชรบุรี ตรัง และมุกดาหาร ประชุมความร่วมมือการบริหารจัดการสินค้าทางการเกษตร ร่วมกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และนางภัทรภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน) จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหัวข้อการนำเสนอในเรื่อง “โครงการการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัดยะลา เพชรบุรี ตรัง และมุกดาหาร” เพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร ให้เป็น Smart Farming และสร้าง Business Model โดยใช้สหกรณ์เป็นตัวนำ สู่การปฏิบัติและการสร้างองค์ความรู้ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน พัฒนาระบบสหกรณ์และวิสาหกิจการเกษตรให้เข้มแข็ง เกิดสังคมและชุมชนเกษตรไทยแบบพออยู่พอเพียงอย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดยะลา เพชรบุรี ตรัง และมุกดาหาร ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และมีตลาดรองรับที่ดีต่อไป