ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด, เขื่อนยโสธร – พนมไพร, เขื่อนธาตุน้อย