ลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกว้าง (1)