ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณารายละเอียดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและรับทราบแนวทางในการดำเนินงาน และรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 7 โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7